Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Europos kokybės konferencijos temų aprašai (lietuvių-anglų k.)

 

EUROPOS KOKYBĖS KONFERENCIJOS TEMŲ, PAGAL KURIAS BUVO VYKDOMA GEROSIOS PATIRTIES PAVYZDŽIŲ ATRANKA, APRAŠAI:

Temos aprašas lietuvių kalba: Temos aprašas anglų kalba: 

1 TEMA. Nuo mikro vadybos iki meta vadybos

Į rezultatų poveikį orientuota vadyba išplečiama ir vykdoma už organizacijos ribų. Mąstymas apie grandinines ir tinklines veiklos su kitomis organizacijomis ir partneriais priemones yra būtinas. Žvelgiant iš piliečių / vartotojų perspektyvos yra svarbūs procesų rezultatai, o ne patys procesai ir, be abejonės, ne pačios organizacinės struktūros.
Išryškinami probleminiai klausimai šioje temoje:

 • Kaip nustatomi (apibrėžiami) poveikio tikslai?
 • Kaip apibrėžiami, nustatomi, projektuojami ir tobulinami tarpusavyje susiję procesai?
 • Kaip grandininis planavimas ir veikla valdoma / koordinuojama?
 • Kaip dalinamasi atsakomybe, atskaitomybė kuriama ar organizuojama?  

TOPIC 1. From micro management to meta management

Outcome resulted management takes place across and above the organisational borders. Thinking in chains and network constructions with other organisations and partners is crucial. From the citizen / users perspective the results of processes are important, not the process itself and certainly not the organisational structures and settings.
Key issues in this topic are:

 • How are the outcome goals defined?
 • How are interrelated processes defined, designed and improved?
 • How is the chain managed / coordinated?
 • How is shared responsibility, accountability created or organised?

2 TEMA. Piliečių / vartotojų įtraukimas, skatinantis į rezultatus orientuotą organizacijos veiklą

Ar piliečių / vartotojų įtraukimas gali pagelbėti organizacijai siekiant į rezultatus orientuotos veiklos?
Išryškinami probleminiai klausimai šioje temoje:

 • Kokie piliečių / vartotojų įtraukimo į bendro kūrimo, sprendimų priėmimo ir vertinimo procesą elementai?
 • Kokie skirtingų vartotojų grupių segmentavimo elementai analizuojant poreikius, kuriant ir įgyvendinant politikas?
 • Ar galime rasti įtraukiant piliečius / vartotojus į vertinimo procesą kitus komponentus nei klausimynai ir tyrimai?
 • Ar pasimokome iš vertinimų? Ar vertinimo rezultatai transformuojami į geresnį paslaugų teikimą?

TOPIC 2. Citizen / Customer Effectiveness

Can the involvement of citizen/customers support organisations in working more result-oriented?
Key aspects in this third topic are:

 • Elements of the citizen/customer playing a co-designer / co-decider / co-producer or co-evaluator role?
 • Elements of segmentation (different user groups) in analysing needs, drawing and delivering policies?
 • Do we find components of co-evaluation other than questionnaires and surveys?
 • Do we learn from evaluations? Translation into improved service delivery?
 

3 TEMA. Į rezultatus orientuota lyderystė viešojo sektoriaus organizacijose

Jei viešojo sektoriaus darbuotojai yra atsakingi (atskaitingi) už organizacijos politiką ir rezultatus, ar jiems tai pat suteiktas savarankiškumas vykdyti sudėtingesnes užduotis ir priimti sprendimus? Ši tema yra apie tai, kaip aukštesniojo lygio vadovai deleguoja daugiau užduočių, didesnę atsakomybę ir sprendimų priėmimo teisę žemesnės grandies darbuotojams.
Svarbūs aspektai:

 • Kokiu politikos ir strategijos formavimo ciklo momentu gali pasireikšti viešojo sektoriaus darbuotojai?
 • Kokios jų galimybės įtakoti politikos ir strategijos formavimą?
 • Kaip suformuoti / struktūriškai apibrėžti santykiai tarp politinės valdžios ir administracinės vadovybės?
 • Kaip strategijos „nuleidžiamos" į kitus organizacijos lygmenis?
 • Kaip atskaitomybė organizuojama?
 • Ar įgaliojimų sistema sustiprina į rezultatus orientuotą darbuotojų (ir politikų) mąstymą?
 • Ar vertinimas įtakoja strateginius rezultatus (ar atsižvelgiama į vertinimą)?
 • Ar viešojo sektoriaus darbuotojai mokomi dirbti tokiu būdu?

TOPIC 3. Towards result-oriented leadership in public sector organisations

If public managers are accountable for the policy and the results of the organisation, are they also given the autonomy to manage? This topic is about letting managers manage and making them manage.
Important questions to handle:

 • At what moment in the policy and strategy cycle do public managers come across?
 • What are their possibilities to have an impact on the policy and strategic options?
 • How are relations between political and administrative leadership organised / structured?
 • How strategies are translated (cascaded) towards other levels in the organisation?
 • How is accountability organised?
 • Do mandate systems support the result oriented thinking of managers (and politicians)?
 • Is evaluation taking into account the strategic results?
 • Are public managers recruited and trained to perform in this way?

 

4 TEMA. Į rezultatus orientuoto mąstymo kultūros ugdymas viešojo sektoriaus organizacijose

Kokius pokyčius organizacija inicijuoja siekdama ugdyti į rezultatus orientuoto mąstymo kultūrą (į išorę orientuotas požiūris)?
Temos diskusijai:

 • Vidinė komunikacija / žinių vadyba
 • Vidaus veiklos ataskaitos
 • Kaip tokia kultūra gali tapti organizacijos vertybe: mokymų, darbuotojų priėmimo, kompetencijų valdymo pagalba?

TOPIC 4. Installing a culture of result thinking in public sector organisations

How do public sector organisations make a shift towards a culture of being more resulted oriented (outward looking)?
Points of discussion:

 • Internal communication / knowledge management?
 • Internal performance reporting?
 • How to get this culture into the values in the organisation: training, recruitment, competence management?
 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai