Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Trumpai apie projektą

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetasAdministracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonėGerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui
Projekto vykdytojasLR Vidaus reikalų ministerija
Projekto tikslas

1. Skatinti kokybės vadybos metodų diegimo ir piliečių aptarnavimo gerinimo  naujoves Lietuvos viešojo administravimo sektoriuje, perimant Europos Sąjungos šalių ir nacionalinę gerąją patirtį.
2. Analizuoti ir stebėti šiuolaikinių paslaugų teikimo metodų diegimą Lietuvos viešojo administravimo sektoriuje.
Projekto uždaviniai 1. Organizuoti renginius kokybės vadybos metodų diegimo, piliečių aptarnavimo gerinimo naujovėms, ES šalių ir nacionalinei gerajai patirčiai pristatyti.
2. Skleisti informaciją apie viešojo administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvas ir naujoves,  ES  šalių ir nacionalinę gerąją patirtį.
3. Vykdyti kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo institucijose ir įstaigose stebėseną.
4. Atlikti šiuolaikinių paslaugų teikimo metodų diegimo ir piliečių aptarnavimo gerinimo Lietuvos viešojo administravimo sektoriuje studijas bei tyrimus.

Projekto veiklos 

1. Seminarų, skirtų Bendrojo vertinimo ir kitų kokybės vadybos modelių taikymo ir sertifikavimo naujovėms aptarti, organizavimas.
2. Nacionalinių kokybės konferencijų, skirtų viešojo sektoriaus institucijų gerosios patirties pavyzdžiams pristatyti, organizavimas.
3. Seminarų, skirtų viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo matavimo ir valdymo metodams aptarti, piliečių aptarnavimui gerinti organizavimas.
4. Dalyvavimas Europos kokybės konferencijose, Europos viešojo administravimo tinklo renginiuose, skirtuose kokybės vadybos modelių diegimo ir kitoms kokybės  iniciatyvoms aptarti.
5. Leidinių apie kokybės vadybos metodus ir piliečių aptarnavimo gerinimo priemones rengimas ir leidyba.
6. Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo institucijose / įstaigose stebėsena.
7. Savivaldybių organizuojamų viešųjų paslaugų teikimo analizė.
8. Kiekybinio ir kokybinio nacionalinių tyrimų, įvertinančių piliečių naudojimosi viešosiomis paslaugomis intensyvumą ir vartotojų lūkesčius, atlikimas.
9. Viešųjų paslaugų centrų steigimo galimybių studijos parengimas.

Trumpas projekto aprašymas

Lietuvos viešajame sektoriuje kokybės vadybos modeliai lyginant su Vakarų Europos valstybėmis pradėti taikyti neseniai, tačiau poreikis diegti kokybės iniciatyvas yra didelis. Vidaus reikalų ministerija (toliau - VRM), įgyvendindama Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategiją yra atsakinga už informacijos apie viešojo sektoriaus institucijų gerąją patirtį ir veiklos gerinimo naujoves sklaidą, kokybės konferencijų organizavimą, Bendrojo vertinimo ir kitų kokybės vadybos modelių ir piliečių aptarnavimo gerinimo priemonių diegimo skatinimą. Nuo 2007 m. VRM vykdomos kokybės vadybos metodų diegimo viešojo administravimo institucijose stebėsenos rezultatai parodė, kad Lietuvos organizacijos palankiai vertina kokybės vadybos modelių diegimą, tačiau didžioji dalis apklaustųjų  netaiko jokių kokybės vadybos modelių dėl patirties trūkumo. Viešojo administravimo įstaigų 2009 m. atlikta apklausa parodė, kad stokojama praktinio pobūdžio renginių. Lietuvos teisės aktai nenumato privalomo kokybės vadybos modelių diegimo viešojo administravimo įstaigoms, todėl svarbu paskatinti viešojo sektoriaus organizacijas savo veikloje taikyti kokybės iniciatyvas perimant Europos Sąjungos šalių ir nacionalinę gerąją patirtį. Projektas skatins aktyvesnį viešojo sektoriaus įstaigų dalyvavimą Europos viešojo administravimo tinklo veikloje. Projektas padės spręsti problemą dėl informacijos nepakankamumo, bus vykdoma kokybės vadybos metodų diegimo viešojo administravimo sektoriuje stebėsena, atliekami vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimai, kurių rezultatai ir rekomendacijos bus panaudoti tolimesnėje VRM veikloje įgyvendinant strateginį tikslą - gerinant teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir piliečių aptarnavimą.

Planuojami projekto rezultatai

1. Suorganizuoti renginiai (nacionalinės kokybės konferencijos ir praktinio bei taikomojo pobūdžio seminarai), skirti Bendrojo vertinimo modelio ir kitiems kokybės vadybos metodams ir piliečių aptarnavimo gerinimo priemonėms bei naujovėms pristatyti, Europos Sąjungos šalių ir nacionalinei gerajai patirčiai perimti (8 renginiai).
2. Parengtos ir išleistos informacinės švietėjiško / mokomojo pobūdžio priemonės apie vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis matavimą ir valdymą, Bendrojo vertinimo modelio diegimą ir išorinį vertinimą, viešąjį administravimą, Lietuvos viešojo sektoriaus gerosios patirties pavyzdžius (8 leidiniai).
3. Atlikti kokybės vadybos metodų diegimo viešojo administravimo institucijose stebėsenos tyrimai (3 stebėsenos tyrimai).
4. Parengtos viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo gerinimui skirtos galimybių studijos ir rekomendacijos (2 studijos).
5. Atlikti nacionaliniai tyrimai, įvertinantys piliečių naudojimosi viešosiomis paslaugomis intensyvumą ir viešųjų paslaugų vartotojų lūkesčius (2 tyrimai).

Projekto įgyvendinimo terminas 2009 m. gruodis - 2014 m. vasaris (51 mėnuo)
Projekto biudžetas 1 540 796 Lt (Europos Socialinio fondo lėšos 1 309 677 Lt ir valstybės biudžeto lėšos 231 119 Lt)
Finansavimo ir administravimo sutartis2009 m. gruodžio 24 d. Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-018
Daugiau informacijos

VRM Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyriaus vyr. specialistė Aušra Galvėnienė  Tel.: (8 5) 271 8839. El. p. ausra.galveniene@vrm.lt

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai