Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Savivaldybių organizuojamų viešųjų paslaugų teikimo analizė ir Savivaldybių administracijų struktūrų analizė

 

Siekiama efektyvesnės savivaldybių veiklos

Siekiant pagrindinio savivaldybių uždavinio - tenkinti vietos gyventojų poreikius - svarbu užtikrinti savivaldybių administracijų veiklos kokybę bei išspręsti savivaldybių organizuojamų viešųjų paslaugų administravimo ir teikimo problemas. Tuo tikslu Vidaus reikalų ministerija, įgyvendindama Europos socialinio fondo lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto priemones „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos" ir „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas" finansuojamus projektus „Viešojo administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvos" ir „Viešojo administravimo sistemos stebėsenos (monitoringo) sistemos sukūrimas, inicijavo dviejų tyrimų atlikimą: 1) Savivaldybių organizuojamų viešųjų paslaugų teikimo analizė ir 2) Savivaldybių administracijų struktūrų analizė. Abejus tyrimus atliko VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava" ir VšĮ Lietuvos viešojo administravimo institutas.
Atliekant savivaldybių organizuojamų viešųjų paslaugų teikimo analizę buvo siekiama atskleisti savivaldybėms kylančių viešųjų paslaugų administravimo ir teikimo problemų priežastis, nustatyti esminius teisinio reglamentavimo trūkumus, taip pat pateikti rekomendacijas ir praktinius pasiūlymus, kaip įveikti kylančius sunkumus. Studijoje išanalizuotas Lietuvos savivaldybių administruojamų viešųjų paslaugų teisinis reglamentavimas ir praktinis įgyvendinimas įvertinus jų visuotinumą, aktualumą ir dominuojančius išskirtinius tipus.
Savivaldybių organizuojamų viešųjų paslaugų analizės metu nustatyta, kad neįtvirtintas sisteminis požiūris į vietos viešųjų paslaugų organizavimą Lietuvos savivaldybėse. Siūloma pirmiausia parengti ir patvirtinti Lietuvos savivaldybių viešųjų paslaugų teikimo ir organizavimo konsoliduotą politiką, kurioje būtų pateiktos metodinės rekomendacijos dėl vietos viešųjų paslaugų tipizavimo, tinkamiausių organizavimo ir finansavimo būdų bei viešųjų paslaugų pirkimo ar sutartinių partnerystės formų pasirinkimo.Atsižvelgiant į tai, turėtų būti patikslinti ir papildyti teisės aktai, reglamentuojantys viešųjų paslaugų administravimą ir teikimą savivaldybėse. Taip pat nustatyta, kad viešąsias paslaugas pirkti tikslinga pradėti tik tada, kada paslaugų sektoriuose susikurs pakankamas konkurencingų paslaugų teikėjų skaičius. Didesnį dėmesį tikslinga skirti visuomeninėms/nevyriausybinėms organizacijoms įtraukiant jas į viešųjų paslaugų teikimą. Šių organizacijų teikiamų paslaugų kaina dėl mažesnių administravimo kaštų yra mažesnė nei privataus ir viešo sektoriaus įmonių.
Atsižvelgiant į studijoje identifikuotus viešųjų paslaugų teisinio reglamentavimo trūkumus, parengtos rekomendacijos dėl Lietuvos savivaldybių vietos viešųjų paslaugų teikimo sistemos tobulinimo. Siūloma supaprastinti teisės aktus, reglamentuojančiuose viešųjų paslaugų teikimą Lietuvos vietos savivaldybėse. Teisės normas tikslinga keisti kuo rečiau. Labai svarbu stiprinti metodinį vadovavimą. Planavimo srityje rekomenduojama siekti didesnio nei iki šiol veiksmingumo. Kainodaros ir finansų srityje siūloma stiprinti gebėjimus nustatyti atsiskaitymų rūšis, paslaugų kaštus, kainas ir mokėjimo objektus, taikant kompensavimo mechanizmus. Priežiūros ir kontrolės sistemą rekomenduojama labiau orientuoti ne į baudimą, bet į prevenciją. Taip pat siūloma sukurti ir išlaikyti veiksmingą priežiūros ir kontrolės mechanizmą, sumažinti veiklos dubliavimąsi, įvesti kokybės standartus, nustatyti vietos viešųjų paslaugų kokybės rodiklius.
Kito tyrimo - savivaldybių administracijų struktūrų analizės - tikslas - ištirti savivaldybių administracijų struktūrų ypatumus, reglamentavimą, įvertinti vidaus administravimo kokybę ir pateikti siūlymus, kaip tobulinti jų reglamentavimą, kad būtų užtikrinta optimali savivaldybių administracijų veiklos kokybė.
Analizėje pateikti įvertinimai dėl savivaldybių administracijų vidaus administravimo tobulinimo aspektų - tai savivaldybės veiklos efektyvumo, tikslų įgyvendinimo, savivaldybių administracijos, kaip savivaldybės įstaigos, tiesiogiai įgyvendinančios įstatymų ir savivaldybių tarybų sprendimus bei organizuojančios ir kontroliuojančios jų įgyvendinimą, vidaus struktūros modernizavimo ir  demokratinių procesų tobulinimo savivaldybėje aspektai. Taip pat aptarta vidaus administravimo kokybės įtaka savivaldybių administracijų funkcijų vykdymui, finansinių resursų, savivaldybės administracijos darbo organizavimo įtaka tinkamam ir sparčiam vietos reikalų tvarkymui, savivaldybės, nagrinėti savivaldybės administracijos struktūrų  nustatymo kriterijai -  įstatyminiai, objektyvūs ir subjektyvūs. 
Savivaldybių administracijų struktūrų analizė užbaigiama rekomendacijomis kaip naudojant turimus finansinius išteklius, užtikrinti efektyvią savivaldybių administracijų veiklą,  kaip tobulinti savivaldybių administracijų struktūrų reglamentavimą, kad ji leistų užtikrinti optimalią savivaldybių administracijų veiklos kokybę ir siekti, kad gyventojai būtų geriau įtraukiami į vietos reikalų tvarkymą, kaip efektyviai panaudoti savivaldybės finansinius išteklius ir parinkti optimalų pareigybių skaičių.
Vidaus reikalų ministerijos iniciatyva Europos socialinio fondo lėšomis atliktuose tyrimuose apie savivaldybių administracijų veiklos kokybę bei organizuojamų viešųjų paslaugų administravimą ir teikimą pateiktos rekomendacijos bus įtrauktos į Vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių 2011 m. priemonių planą bei Viešojo valdymo tobulinimo programą.

Daugiau informacijos:
VRM Viešojo valdymo politikos departamento
Vietos savivaldos politikos skyrius

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai