Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Sritys, iš kurių turi būti teikiami projektai 2012 m. gerosios patirties pavyzdžių atrankai ir jų aprašymai

1. 

Viešojo valdymo procesų atvirumo užtikrinimas ir aktyvaus visuomenės dalyvavimo juose skatinimas
Iš šios srities teikiamų projektų veiklos turi atitikti ne mažiau kaip vieną iš šių veiklų:

1.1

Visuomenės įtraukimas į viešojo valdymo procesus 

Veikla turi atitikti ne mažiau kaip vieną iš žemiau pateiktų aprašymų:
1) visuomenės, ypač NVO ir vietos bendruomenių, dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimas ir jų  įtraukimas į viešųjų vietos reikalų sprendimą;
2) galimybių visuomenei reikšti nuomonę apie viešojo sektoriaus organizacijų (toliau - organizacija)  teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų (toliau - paslaugų) kokybę sudarymas;
3) vietos bendruomenių narių gebėjimų ir vietos lyderių ugdymo skatinimas. 

1.2 

Organizacijų ir visuomenės bendradarbiavimas 

Veiklos aprašymas:
1) gerosios organizacijų ir visuomenės, ypač  NVO ir vietos bendruomenės, bendradarbiavimo patirties pristatymas

2.  Visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų teikimas
Iš šios srities teikiamų projektų veiklos turi atitikti ne mažiau kaip vieną iš šių  veiklų:

 2.1 Paslaugų teikimo kokybės gerinimas

Veikla turi atitikti ne mažiau kaip vieną iš žemiau pateiktų aprašymų:
1) dialogo tarp organizacijų, paslaugų teikėjų, ir paslaugų vartotojų plėtojimas  ir bendrų sutarimų dėl teikiamų paslaugų kokybės ir/ar teikimo būdo rengimas;
2) paslaugų prieinamumo ir teikimo gyventojams patogiu būdu skatinimas;
3) sąlygų privatiems ir pelno nesiekiantiems subjektams aktyviau dalyvauti paslaugų teikimo procese sudarymas;
4) centralizuotų paslaugų teikimo ir/ ar  atitinkamų funkcijų perdavimo privatiems paslaugų teikėjams, turintiems išplėtotą regioninių padalinių tinklą, užtikrinimas;
5) paslaugų teikimo elektroniniu būdu plėtojimas. 

 2.2

Paslaugų kokybės gerinimas

Veikla turi atitikti ne mažiau kaip vieną iš žemiau pateiktų aprašymų:
1) paslaugų kokybės stebėsena ir vertinimas;
2) paslaugų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas;
3) paslaugų kokybės standartų rengimas ir diegimas. 

 2.3 

Asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas

Veikla turi atitikti ne mažiau kaip vieną iš žemiau pateiktų aprašymų:
1) administracinės naštos asmenims mažinimas;
2) vieno langelio principo įgyvendinimas. 

 3

Strateginio mąstymo organizacijose stiprinimas ir jų veiklos valdymo gerinimas.                                  
Iš šios srities teikiamų projektų veiklos turi atitikti ne mažiau kaip vieną iš šių  veiklų:   

 3.1

Organizacijos veiklos gerinimas  ir jos efektyvumo užtikrinimas

Veikla turi atitikti ne mažiau kaip vieną iš žemiau pateiktų aprašymų:
1) šiuolaikinių veiklos valdymo metodų (tokių, kaip  projektinis ir (ar) procesų valdymas) taikymas;
2) kokybės vadybos metodų, ypač Bendrojo vertinimo modelio, diegimas ir taikymas;
3) organizacijų atliekamų funkcijų peržiūra ir optimizavimas.

 3.2

Tarpinstitucinio bendradarbiavo ir sutarimo kultūros skatinimas

Veikla turi atitikti ne mažiau kaip vieną iš žemiau pateiktų aprašymų:
1) vidinės ir išorinės komunikacijos plėtojimas bei naujų technologijų teikiamų galimybių panaudojimas;
2) gerosios valdymo patirties sklaida,  mokymosi vieniems iš kitų iniciatyvos.

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai