Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Paraiškos forma

Projekto paraiškos forma (Word formatu)

Projekto paraiškos forma su pildymo instrukcija (Word formatu):

 

I. Informacija apie pavyzdžio teikėją

 

Informacija apie pavyzdžio teikėją:
(nurodykite pavadinimą ir kodą, buveinės adresą, pašto indeksą, kontaktinius duomenis (telefoną, faksą, el. paštą, veiklos pobūdį)

 

Projektą pristatančio asmens kontaktiniai duomenys:
(nurodykite vardą ir pavardę, užimamas pareigas,  telefoną, faksą, el. paštą) 


  

II. Projekto aprašymas

1. Projekto pavadinimas

 

2. Sritis iš kurios teikiamas projektas  ir kokias veiklas atitinka
(Įrašyti  rašto priede nurodytas sritis ir veiklas kurias atitinka teikiamas projektas)

 
3. Projekto įgyvendinimo laikotarpis
(Nurodykite kada pradėtas įgyvendinti projektas ir kada baigtas (jeigu projektas jau baigtas įgyvendinti)
 

4. Ar projektas yra/buvo bendras kelių viešojo sektoriaus organizacijų (toliau - organizacija) veiklos rezultatas?
(Jei taip, nurodykite su kuria organizacija jis buvo bendrai kuriamas. Kokioje srityje veikia bendradarbiavusi organizacija? Kitų projekte dalyvaujančių organizacijų  (partnerių) vaidmuo ir veikla. Ne daugiau kaip 100 žodžių)

 
5. Projekto tikslai (konkretūs, išmatuojami, tikslūs, realistiški ir apibrėžti laiko požiūriu)
(Ne daugiau kaip 100 žodžių)

Pvz.:
1.
2. ir t. t.

6. Tikslinė(-ės) grupė(s) - organizacija/valstybės tarnautojai/piliečiai/bendruomenė ir kt., pozityviai veikiami įgyvendinus projekto tikslus
(Nurodyti kokia pagrindinė tikslinė grupė, kodėl ji pasirinkta. Ne daugiau kaip 100 žodžių)

 
7. Pasiekti projekto rezultatai (konkretūs, išmatuojami, tikslūs, realistiški ir apibrėžti laiko požiūriu)
(Nurodykite, kokie yra pasiekti rezultatai pagal 5 punkte nurodytus tikslus; ne daugiau 150 žodžių)
Pvz.:
1.1
1.2
1.3 ir t. t. 
2.1
2.2
2.3 ir t. t.
8. Vykdytos veiklos atitinkamiems rezultatams pasiekti
(nurodyti, kokios veiklos buvo vykdomos 6 punkte nurodytiems konkretiems  rezultatams  pasiekti; ne daugiau 300 žodžių)
Pvz.:
1.1.1
1.1.2 ir t. t.
1.2.1 ir t. t.
2.1.1
2.1.2 ir t. t.
9. Pasiekti pokyčiai lyginant su projekto teikimu pirmą kartą* (konkretūs, išmatuojami, tikslūs, realistiški ir apibrėžti laiko požiūriu)
(Nurodykite, kada projektas buvo teiktas pirmą kartą, kokie organizacijos veikloje ar kitoje srityje, lyginant su ankstesniu projekto teikimu, įvyko pokyčiai? Pagrįskite šiuos pokyčius  kiekybiniai ir/ar kokybiniai įrodymais ir parodykite šių pokyčių dinamiką).
 

10. Projekto pritaikomumas ir /ar įgyvendinimas kitose viešojo valdymo institucijose
(Nurodykite, ar projektas (tam tikri jo elementai) yra pritaikomas ar/ir įgyvendinamas ir/ar įgyvendintas kitose organizacijose Lietuvoje ir/ar tarptautiniu mastu? Jeigu taip, nurodykite kokiose ir trumpai pristatykite).

 

11. Projekto rezultatų viešinimas.
(Nurodykite, ar projekto rezultatai buvo viešai skelbti ir ar pristatyti? Jeigu taip, nurodykite kur. Ne daugiau 100 žodžių) 

 
12. Projekto aktualumas ir nauda
(Nurodykite, kiek projektas aktualus, atsižvelgiant į konkrečius šalies poreikiu, kokius strateginius tikslus atitinka (vengiant dubliavimosi su kitomis šalies organizacijų iniciatyvomis? Nurodykite projekto naudą (ekonominę, visuomeninę, socialinę ir kt.). Pagrįskite kiekybiniai ir/ar kokybiniai įrodymais. Ne daugiau 150 žodžių).
 
13. Kita informacija
(Pateikite kitą Jūsų požiūriu svarbią informaciją. Ne daugiau 100 žodžių)

 

III. Projekto aprašymas laisva forma

(Ne daugiau kaip pusė puslapio)                                                                                                      

 

 

 

 

 

* Pildyti tik projektams, kurie jau buvo teikti Vidaus reikalų ministerijos organizuojamai gerosios patirties pavyzdžių atrankai  ir dabar  teikiami pakartotinai

 

 

 

 

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai