Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Viešojo administravimo sektoriaus kokybės iniciatyvos

Veiklos pavadinimas  Pasiektas rezultatasDaugiau informacijos
Nacionalinių kokybės konferencijų, skirtų viešojo sektoriaus institucijų gerosios patirties pavyzdžiams pristatyti, organizavimas 

2009 m. gruodžio 22 d. suorganizuota trečioji nacionalinė kokybės konferencija „Kokybės iniciatyvos Lietuvoje: iššūkiai ir inovacijos". Konferencijoje dalyvavo 150 viešojo sektoriaus atstovų. Konferencija skirta skleisti kokybės vadybos idėjas viešajame sektoriuje ir dalintis gerąja patirtimi.

2011 m. gruodžio 15 d. suorganizuota Ketvirtoji nacionalinė kokybės konferencija. Konferencijoje dalyvavo 200 viešojo sektoriaus atstovų. Konferencija buvo skirta skatinti bendradarbiavimą tarp valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, intensyviau taikyti kokybės vadybos ir veiklos valdymo  gerinimo priemones, gerinti paslaugų kokybę ir aptarnavimą, dalintis gerąja patirtimi.

VRM Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyrius

Praktinio taikomojo pobūdžio seminarų/apskritojo stalo diskusijų, pristatančių vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis indekso apskaičiavimo metodiką, organizavimas

2010 m. vasario 12 d., 2012 m. gegužės 7 d., 9d., 14 d., 16 d., 21 d. ir 25 d. buvo suorganizuoti 7 praktinio pobūdžio seminarai, kuriuose sudalyvavo 313 dalyvių. Renginių metu dalyviai buvo supažindinti su VRM parengta ir vidaus reikalų ministro įsakymu 2009 m. patvirtinta rekomendacinio pobūdžio Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo metodika (toliau - metodika) bei jos taikymu, tyrimo klausimyno sudarymo pavyzdžiais. Taip pat renginių dalyviai buvo supažindinti su kitais vartotojų pasitenkinimo tyrimo metodais bei jų taikymo praktika Lietuvoje (sėkmingais taikymo pavyzdžiais). Buvo suteikta žinių apie darbo su profesionaliomis rinkos tyrimo agentūromis specifiką bei darbo principus.

VRM Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyrius

Seminaro vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis matavimo ir valdymo tema, pristatant ES šalių gerąją patirtį, organizavimas 

2010 m. kovo 18 d. suorganizuotas tarptautinis seminaras „Piliečių / vartotojų pasitenkinimo valdymas. Europos šalių patirtis ir įžvalgos". Seminare dalyvavo 184 viešojo sektoriaus atstovų. Seminare pagrindinis dėmesys skirtas piliečių / paslaugų vartotojų pasitenkinimo ir valdymo temai: pristatyta Europos viešojo administravimo tinklo (EUPAN) narių šalių (Nyderlandai, Jungtinė Karalystė, Norvegija, Belgija, Ispanija, Italija, Lietuva, Suomija, Danija) patirtis tiriant piliečių/paslaugų vartotojų poreikius ir siekiant efektyvesnio vartotojų pasitenkinimo valdymo, įtraukiant piliečius / paslaugų vartotojus į bendrą paslaugų teikimo politikos formavimą, sprendimų priėmimą ir konkrečių viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo bei nuolatinio vertinimo procesą. Seminaras organizuotas bendradarbiaujant su Europos viešojo administravimo instituto ekspertais.

VRM Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyrius

Seminaras „Bendrojo vertinimo modelio išorinis vertinimas suteikiant Bendrojo vertinimo modelio efektyvaus taikytojo pažymėjimą

Vidaus reikalų ministerija kartu su Europos viešojo administravimo instituto Bendrojo vertinimo modelio išteklių centru organizavo 2 dienų mokamąjį seminarą „Bendrojo vertinimo modelio išorinis vertinimas suteikiant Bendrojo vertinimo modelio efektyvaus taikytojo pažymėjimą". Seminaro dalyviai buvo supažindinti su Bendrojo vertinimo modelio išorinio vertinimo koncepcija, principais, procedūra ir buvo detaliai nupasakota, kaip turi būti atliekamas išorinis Bendrojo vertinimo modelio išorinis vertinimas. Dalyviai taip pat atliko praktines užduotis dirbdami darbo grupėse. Sėkmingai seminare dalyvavę dalyviai gavo Bendrojo vertinimo modelio išorinio vertintojo pažymėjimą, kuris suteikia galimybę būti pakviestam atlikti Bendrojo vertinimo modelio išorinį vertinimą ir pateikti eksperto išvadą dėl Bendrojo vertinimo modelio efektyvaus taikytojo pažymėjimo suteikimo organizacijai.

VRM Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyrius

 

Nacionalinė Bendrojo vertinimo modelio konferencija

2010 m. balandžio 29 d.  suorganizuota ketvirtoji Nacionalinė Bendrojo vertinimo modelio konferencija. Konferencijoje dalyvavo 242 viešojo sektoriaus atstovai.
Jos metu renginio dalyviai buvo supažindinti su BVM, jo taikymo išorinio vertinimo koncepcija ir procedūromis, užsienio šalių diegimo gerąją patirtimi. Buvo pristatyti pranešimai apie  BVM ir kitų kokybės vadybos modelių sąsajas, pateikta naujų žinių apie veiklos tobulinimo galimybes ir priemones ir atsakyta į daugelį institucijoms rūpimų klausimų. Taip pat buvo suteikta informacija apie  Vidaus reikalų ministerijos vykdomą veiklą, susijusią su BVM.  Konferencija organizuota bendradarbiaujant su Europos viešojo administravimo instituto ekspertais.

VRM Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyrius

Seminaras „Bendrasis vertinimo modelis: efektyvaus taikymo patirtis ir galimybės"

2014 m. vasario 20 d. organizuotas seminaras „Bendrasis vertinimo modelis: efektyvaus taikymo patirtis ir galimybės". Seminaro metu Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms  pristatyta 2013 m. BVM versija, jos supažindintos su ES valstybių ir nacionaline BVM efektyvaus taikymo patirtimi, BVM taikymo galimybėmis ir teikiama nauda. Taip pat pristatyta BVM taikymo išorinio vertinimo procedūra ir kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose stebėsenos 2013 m. rezultatai.

VRM Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyrius

Lietuvos viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo  indekso apskaičiavimo metodikos vadovo parengimas ir leidyba

Išleistas leidinys „Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo metodika" (400 vnt.). Leidinys dalinamas Vidaus reikalų ministerijos renginių, organizuojamų įgyvendinant projektą, metu.

Leidinys nemokamas, jei pageidaujate įsigyti - kreipkitės į VRM Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyrių

Europos vartotojų pasitenkinimo valdymo vadovo parengimas ir leidyba 

Išleistas leidinys „Europos vartotojų pasitenkinimo valdymo vadovas" (1000 vnt.). Leidinys dalinamas Vidaus reikalų ministerijos renginių, organizuojamų įgyvendinant projektą, metu.

Leidinys nemokamas, jei pageidaujate įsigyti - kreipkitės į  VRM Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyrių

Metodinės medžiagos apie Bendrojo vertinimo bei kitų kokybės modelių diegimą ir išorinį vertinimą parengimas Bendrojo vertinimo bei kitų kokybės modelių diegimą ir išorinį vertinimą ir leidyba

Išleistas leidinys „Bendrojo vertinimo modelio išorinis vertinimas" (400 vnt.). Leidinys dalinamas Vidaus reikalų ministerijos renginių, organizuojamų įgyvendinant projektą, metu.

Išleistas leidinys Bendrasis vertinimo modelis. 2013 m" (400 vnt.). Leidinys dalinamas Vidaus reikalų ministerijos renginių, organizuojamų įgyvendinant projektą, metu.

Leidiniai nemokami, jei pageidaujate įsigyti - kreipkitės į VRM Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyrių

Savivaldybių organizuojamų viešųjų paslaugų teikimo analizės parengimas 

Parengta studija „Savivaldybių organizuojamų viešųjų paslaugų teikimo analizė" (rengėjas VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava" ir VšĮ Lietuvos viešojo administravimo institutas). Studija parengta siekiant nustatyti problemas, kylančias savivaldybėse, organizuojant viešųjų paslaugų teikimą, ir pateikti rekomendacijas bei praktinius pasiūlymus dėl savivaldybių veiklos, organizuojant viešųjų paslaugų teikimo tobulinimą.

VRM Viešojo valdymo politikos departamento Vietos savivaldos politikos skyrius

Viešųjų paslaugų centrų steigimo galimybių studijos parengimas

Parengta  „Viešųjų paslaugų centrų steigimo galimybių studija" (rengėjas VšĮ Socialinės ir ekonominės plėtros centras) . Galimybių studijoje išnagrinėta viešųjų paslaugų centrų steigimo ir funkcionavimo kitose šalyse patirtis; nustatytos pagal pasirinktus vertinimo kriterijus probleminės Lietuvos vietovės, kuriose galėtų būti steigiami viešųjų paslaugų centrai; nustatytas viešųjų paslaugų centrų steigimo poreikis Lietuvoje; sudaryti galimų viešųjų paslaugų centrų partnerių sąrašai; numatyti viešųjų paslaugų centrų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. 2011 m. kovo 31 d. suorganizuotas seminaras "Viešųjų paslaugų centrų steigimo Lietuvoje galimybės". Seminare pristatyta "Viešųjų paslaugų centrų steigimo galimybių studija, apžvelgta užsienio šalių geroji patirtis steigiant viešųjų paslaugų centrus ir aptartas tokių centrų steigimo Lietuvoje poreikis bei galimybės.

VRM Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyrius

Dalyvavimas Europos organizacijų renginiuose apie kokybės vadybos modelių diegimą, veiklos gerinimą ir kitas viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvas 

Įgyvendinant projekto veiklą, projekto tikslines grupes 67 atstovai dalyvavo 31 renginiuose. 

Išsamesnė informacija apie pasiektus rezultatus pateikta čia.

VRM Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyrius

Kiekybinio ir kokybinio nacionalinių tyrimų, įvertinančių piliečių naudojimosi viešosiomis paslaugomis intensyvumą ir vartotojų lūkesčius, atlikimas

Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo institucijose/įstaigose stebėsena

2010, 2011, 2012 ir 2013 m. atlikti kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo ir kituose subjektuose stebėsenos tyrimai.  Tyrimų tikslas - įvertinti kokybės vadybos priemonių taikymo situaciją, rezultatus ir problematiką viešojo administravimo sektoriuje.
2011 m. birželio mėn. sukurta Kokybės vadybos metodų taikymo ir poveikio/pokyčių matavimo Lietuvos viešojo administravimo institucijose/įstaigose stebėsenos metodika. Ši metodika skirta matuoti  ir analizuoti kokybės vadybos modelių taikymo poveikį organizacijų veiklai ir pokyčiams.  Metodikoje daroma prielaida, kad kokybės vadybos sistemų diegimo ir taikymo metu atsirandantys pokyčiai turėtų atsispindėti kaip gerėjanti viešojo administravimo institucijų veikla ir teikiamų paslaugų kokybė, o tai savo ruožtu gali lemti vartotojų nuomonės apie gaunamas paslaugas pokyčius.  Vadovaujantis metodika 2011 m. ir 2012 m.  mėn. atlikti tyrimai:
1) Viešojo administravimo institucijų ir įstaigų (savivaldybių administracijų) veiklos efektyvumo kiekybinių rodiklių tyrimas       ( 2012 m. tyrimas).
2) Kokybinis rinkos tyrimas, skirtas įvertinti vartotojų naudojimosi viešosiomis / administracinėmis paslaugomis lūkesčius (Vilniaus miesto, Utenos rajono ir Kretingos rajono savivaldybėse).
3) Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis / administracinėmis paslaugomis savivaldybėse kiekybinis tyrimas (Vilniaus miesto, Kretingos rajono ir Pagėgių savivaldybėse) (2012 m. tyrimas).

Apibendrinta informacija apie minėtus tyrimus pateikta pranešime (2012 m. apžvalga)

2011 m. atliktų tyrimų rezultatai buvo pristatyti š. m. gruodžio 15 d. vykusioje Nacionalinėje ketvirtojoje kokybės konferencijoje.

Tyrimai atlikti Vidaus reikalų ministerijos užsakymu pagal 2010 m. gruodžio 14 d. su UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai" pasirašytą paslaugų teikimo sutartį Nr. 1VL-1677.

VRM Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyrius

Leidinių „Viešasis administravimas Lietuvoje" parengimas ir leidyba

Išleisti leidinai (po 1000 vnt.), kurie dalinami Vidaus reikalų ministerijos renginių, organizuojamų įgyvendinant projektą, metu. Leidiniuose pateikiami straipsniai apie pilietinę visuomenę ir valstybės valdymo modernizavimą, kokybės ir elektroninės valdžios iniciatyvas ir paslaugų tobulinimą viešajame administravime ir kt.

"Viešasis administravimas Lietuvoje. 2012 metų apžvalga"

„Viešasis administravimas Lietuvoje. 2011 metų apžvalga"

"Viešasis administravimas Lietuvoje. 2010 metų apžvalga"

Leidiniai nemokami, jei pageidaujate įsigyti - kreipkitės į VRM Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyrių

 

Leidinio „Viešojo administravimo kokybė Lietuvoje - gerosios patirties pavyzdžiai" parengimas ir leidyba

Išleistas leidinys "Viešojo administravimo kokybė Lietuvoje - gerosios patirties pavyzdžiai" (400 vnt.) ir leidinio elektroninė versija (kompaktinis diskas). Leidinyje pristatomi 2011 m. gerosios patirties viešojo valdymo tobulinimo srityje pavyzdžiai, kokybės vadybos modelių taikymo Europoje ir Lietuvoje apžvalga, informacija apie Europos kokybės konferencijas. Leidinys dalinamas Vidaus reikalų ministerijos renginių, organizuojamų įgyvendinant projektą, metu.

Leidinys nemokamas, jei pageidaujate įsigyti - kreipkitės į VRM Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyrių

Seminaras „Siekiant tobulumo viešajame administravime - nuo kokybės vadybos priemonių link kokybės kultūros"

2012 m. gegužės 3 d. suorganizuotas seminaras „Siekiant tobulumo viešajame administravime - nuo kokybės vadybos priemonių link kokybės kultūros", kuriame dalyvavo 200 viešojo sektoriaus atstovų. Šio seminaro tikslas buvo skatinti kokybės vadybos modelių ir priemonių taikymo naujoves Lietuvos viešojo administravimo sektoriuje, pristatant Europos Sąjungos šalių ir nacionalinę gerąją patirtį. Seminaro pranešimai ir diskusijos skirti gvildenti temą - kaip, pasitelkiant kokybės vadybos modelius ir priemones, siekti organizacijos tobulumo ir puoselėti kokybės kultūrą viešajame administravime.

VRM Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyrius

 

Leidinio „Matuodami galime tobulėti. Kaip tobulinti viešojo sektoriaus veiklą, naudojant informaciją apie piliečių (vartotojų) pasitenkinimą" parengimas ir leidyba 

Išleistas leidinys „Matuodami galime tobulėti. Kaip tobulinti viešojo sektoriaus veiklą, naudojant informaciją apie piliečių (vartotojų) pasitenkinimą" (400 vnt.). Leidinys yra Europos viešojo administravimo tinklo darbo grupių , vadovaujant Europos viešojo administravimo instituto ekspertui Nick Thijs, parengtas metodinis leidinys. Jame pateikiamos rekomendacijos ir pristatomi Europos Sąjungos valstybių gerosios patirties pavyzdžiai, kaip įvairią informaciją bei tyrimų apie vartotojų pasitenkinimą viešosiomis paslaugomis rezultatus panaudoti viešųjų politikų reformoms. 

Leidinys nemokamas, jei pageidaujate įsigyti - kreipkitės į VRM Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyrių

 

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai