Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Viešojo administravimo stebėsenos sistemos sukūrimas

Veiksmų programa 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas
Projekto vykdytojasLR Vidaus reikalų ministerija
Projekto tikslasPrisidėti prie viešojo administravimo kokybės valdymo ir viešojo administravimo sistemos tobulinimo 
Projekto uždavinysSukurti viešojo administravimo stebėsenos valstybės lygmeniu sistemą
Projekto veiklos
  • Viešojo administravimo sistemos stebėsenos (monitoringo) sistemos sukūrimas. Įgyvendinant projektą buvo įvykdytas viešasis pirkimas įsigyti Viešojo administravimo sistemos stebėsenos (monitoringo) sistemos (toliau - Stebėsenos istema) sukūrimo ir įdiegimo paslaugas. Su pirkimo nugalėtoju, UAB Nortal 2012 m. liepos 18 d. buvo pasirašyta Stebėsenos sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikimo sutartis Nr. 1VL-575. Suteikus joje nurodytas tarpines paslaugas, buvo parengtos keturios taikomojo pobūdžio studijos. Suteikus visas šioje sutartyje nurodytas paslaugas, sukurta ir įdiegta Stebėsenos sistema. Stebėsenos sistemoje kaupiami ir analizuojami duomenys apie platų viešojo administravimo subjektų ratą (duomenys apie šių subjektų struktūros, funkcijų ir personalo skaičiaus pokyčius, vidaus administravimui skirtų lėšų panaudojimą ir starateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą). Tai skėtinė informacinė sistema, veikianti duomenų apsikeitimo su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis pagrindu - taip išvengiama kitose valstybės informacinėse sistemose kaupiamų duomenų rinkimo dubliavimo.
  • Galimybių studijos „Savivaldybių administracijų struktūrų analizė" parengimas
    Įvykdžius viešąjį pirkimą ir 2010 m. kovo 21 d. sudarius paslaugų teikimo sutartį Nr. 1VL-618 VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava" ir VšĮ Lietuvos viešojo administravimo institutas parengė galimybių studiją „Savivaldybių administracijų struktūrų analizė". Galimybių studijoje: 1) ištirti teisės aktai, reglamentuojantys savivaldybės administracijos struktūrą; 2) įvertinta, kokią įtaką vidaus administravimo kokybė turi savivaldybės administracijos funkcijų vykdymui; 3) įvertinta, kokia yra savivaldybių filialų - seniūnijų įtaka savivaldybių veiklos kokybei; 4) išanalizuota, kaip gyventojų dalyvavimas įtakoja savivaldybės sprendimų priėmimą; 5) išanalizuota, kokią įtaką, siekiant efektyvesnio vietos reikalų tvarkymo, turi savivaldybės finansiniai ištekliai, savivaldybės administracijos darbo organizavimas ir struktūra, pareigybių skaičius, savivaldybės teritorija ir gyventojų skaičius ir kt. Galimybių studijoje pateiktos rekomendacijos dėl efektyvesnės savivaldybių administracijų veiklos. 
Trumpas projekto aprašymas

Valstybės lygio viešojo administravimo kokybės valdymo nuostata įtvirtinta LR Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnyje, numatančiame, kad svarbiausias viešojo administravimo kokybės valdymo būdas yra viešojo administravimo subjektų ir jų veiklos stebėsena, kuria siekiama laiku pastebėti viešojo administravimo pokyčius, juos įvertinti ir numatyti neigiamų pasekmių prevencijos priemones. Projekto metu bus sukurta viešojo administravimo sistemos stebėsenos (monitoringo) automatizuota sistema, leidžianti stebėti viešojo administravimo subjekto struktūros ir funkcijų pokyčius; viešojo administravimo subjekto personalo skaičiaus pokyčius; viešojo administravimo subjekto vidaus administravimui skirtų lėšų panaudojimą ir strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą.

Planuotas projekto rezultatas

Sukurta Stebėsenos sistema (1 vnt.).

 

Projekto rezultato pasiekimas
Rezultatas pasiektas - sukurta Stebėsenos sistema (1 vnt.)
Projekto įgyvendinimo terminas2010 m. sausis - 2015 m. spalis
Projekto biudžetas

531 396,51 EUR

(3 000 000 Lt (Europos Socialinio fondo lėšos 2 550 000 Lt ir valstybės biudžeto lėšos 450 000 Lt)

Finansavimo ir administravimo sutartis2010 m. sausio 27 d. Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-006
 Daugiau informacijos

VRM Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyriaus vedėjas
Virginijus Vaškelis
Tel.: (8 5) 271 8274
El. p. virginijus.vaskelis@vrm.lt

 
 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai