Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Atrankos taisyklės

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1V-150
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 1V-211redakcija)

GEROSIOS PATIRTIES PAVYZDŽIŲ ATRANKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gerosios patirties pavyzdžių atrankos taisyklės  (toliau - Taisyklės) nustato gerosios patirties pavyzdžių atrankos organizavimo tvarką, gerosios patirties pavyzdžių atranką ir pristatymą.
2. Gerosios patirties pavyzdžių atrankos tikslas - atrinkti ir viešai pristatyti gerosios patirties pavyzdžius, siekiant paskatinti viešuosius juridinius asmenis pasinaudoti kitų viešųjų juridinių asmenų patirtimi, gerinant savo veiklą ir diegiant naujoves.
3. Gerosios patirties pavyzdžių atrankai pateiktus projektus analizuoja, vertina, juos pripažįsta gerosios patirties pavyzdžiais, o vėliau ir geriausiais gerosios patirties pavyzdžiais Gerosios patirties pavyzdžių iš viešojo sektoriaus srities tarpžinybinė atrankos komisija (toliau - Komisija).
4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Gerosios patirties pavyzdys - viešojo juridinio asmens veiklos rezultatus pagerinę metodai, modeliai, procedūros ir kitokio pobūdžio novatoriška patirtis, kurie gali būti pritaikomi kito viešojo juridinio asmens veikloje.
Paraiška - nustatytos formos dokumentas, kurį užpildo pavyzdžio teikėjas ir pateikia Vidaus reikalų ministerijai.
Pavyzdžio teikėjas - viešasis juridinis asmuo, teikiantis projektą gerosios patirties pavyzdžių atrankai.
Projektas - įgyvendintas ar įgyvendinamas viešojo juridinio asmens planas ar sumanymas, kurio pagrindu formuojamas gerosios patirties pavyzdys.
Viešojo juridinio asmens sąvoka atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262) apibrėžtą viešojo juridinio asmens sąvoką.

II. GEROSIOS PATIRTIES PAVYZDŽIŲ ATRANKOS ORGANIZAVIMAS

5. Gerosios patirties pavyzdžių atranką organizuoja Vidaus reikalų ministerija (toliau - organizatorius).
6. Organizatorius kas antri metai kviečia viešuosius juridinius asmenis teikti projektus gerosios patirties pavyzdžių atrankai:
6.1. išsiunčia kvietimus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
6.2. skelbia kvietimą Vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje ir spaudoje.
7. Kvietime nurodomi:
7.1. organizatoriaus rekvizitai;
7.2. dokumentų, nurodytų Taisyklių 8 punkte, pateikimo vieta ir terminai;
7.3. informacija, kad pavyzdžių teikėjai, kurių gerosios patirties pavyzdžiai Komisijos sprendimu bus pripažinti geriausiais, turės pristatyti savo gerosios patirties pavyzdžius Europos Sąjungos kokybės konferencijoje ir kokybės konferencijoje Lietuvoje;
7.4. kita informacija, kurią organizatorius nusprendžia skelbti.
8. Pavyzdžio teikėjas organizatoriui pateikia (raštu ir įrašytą į elektroninę laikmeną):
8.1. paraišką, užpildytą pagal Taisyklių 1 priede nustatytą paraiškos pavyzdinę formą;
8.2. projekto aprašymą (laisva forma), kuriame nurodoma:
8.2.1. projekto pavadinimas;
8.2.2. projekto tikslai;
8.2.3. projekto novatoriškumas ir pritaikymas;
8.2.4. projekto įgyvendinimo metodai;
8.2.5. projekto rezultatai ir poveikis;
8.2.6. kokius Taisyklių 12 punkte išvardytus prioritetus atitinka projektas;
8.2.7. kita papildoma informacija, kurią pavyzdžio teikėjas mano esant būtina pateikti.
9. Organizatorius nustato, ar pateikti Taisyklių 8.1 ir 8.2 punktuose nurodyti dokumentai tinkamai užpildyti. Jeigu organizatorius nustato pateiktų dokumentų trūkumų, apie tai per 10 dienų nuo pateikimo organizatoriui pranešama pavyzdžio teikėjui ir dokumentai grąžinami pataisyti.

III. GEROSIOS PATIRTIES PAVYZDŽIŲ ATRANKA IR PRISTATYMAS

10. Komisija visapusiškai analizuoja ir vertina gerosios patirties pavyzdžių atrankai pateiktus projektus pagal Taisyklių 8 punkte nurodytuose dokumentuose pateiktą informaciją.
11. Projektas gerosios patirties pavyzdžiu pripažįstamas ir toliau atrankoje dalyvauja, jei atitinka visus Taisyklių 11.1-11.3 punktuose nustatytus reikalavimus:
11.1. projektas yra novatoriškas;            
11.2. viešasis juridinis asmuo, įgyvendinęs projektą, pagerino savo veiklos rezultatus ir gauti rezultatai yra akivaizdūs ir išmatuojami;
11.3. projektas gali būti pritaikytas kitų viešųjų juridinių asmenų veikloje.
12. Projektus pripažįstant gerosios patirties pavyzdžiais, prioritetai teikiami tiems projektams, kurie:
12.1. orientuoti į geresnį asmenų poreikių tenkinimą teikiant administracines ir viešąsias paslaugas;
12.2.  susiję su elektronine valdžia;
12.3. orientuoti į viešojo administravimo procesų tobulinimą (žmogiškųjų išteklių valdymo, informacinių technologijų srityse ir pan.);
12.4. skatina bendradarbiavimą ir partnerystę (tarp viešųjų ir privačių juridinių asmenų, valstybės institucijų ir įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių institucijų ir įstaigų ir bendruomenių ir pan.);
12.5. susiję su visuotinės kokybės vadybos principų, sistemų ir metodų taikymu;
12.6. paremti darnaus vystymosi principų, nustatytų Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 (Žin., 2003, Nr. 89-4029), pritaikymu priimant sprendimus;
12.7. susiję su skaidrumo principo įgyvendinimu viešojo juridinio asmens veikloje ir (ar) sprendimų priėmimo procese.
13. Pripažįstant gerosios patirties pavyzdžius geriausiais, gerosios patirties pavyzdžių vertinimas atliekamas pagal Taisyklių 2 priede nustatytus gerosios patirties pavyzdžių vertinimo kriterijus, o Komisijos narių individualūs vertinimai surašomi Taisyklių 3 priede pateiktoje gerosios patirties pavyzdžių vertinimo lentelėje. Susumavus Komisijos narių individualius vertinimus, trys daugiausiai balų surinkę gerosios patirties pavyzdžiai Komisijos sprendimu pripažįstami geriausiais.
14. Jei keli gerosios patirties pavyzdžiai surinko vienodą balų skaičių, Komisija, pripažindama gerosios patirties pavyzdžius geriausiais, atsižvelgia į tai, kiek gerosios patirties pavyzdžiai atitinka Europos Sąjungos kokybės konferencijos temą.
15. Komisija, pripažinusi tris gerosios patirties pavyzdžius geriausiais, pateikia vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl paskatinamųjų premijų skyrimo šių pavyzdžių teikėjams.
16. Vidaus reikalų ministras pavyzdžių teikėjams, kurių gerosios patirties pavyzdžiai Komisijos sprendimu buvo pripažinti geriausiais, gali skirti ne didesnes kaip 3000 Lt paskatinamąsias premijas, skirtas dalyvauti Europos Sąjungos kokybės konferencijoje. Premijos pervedamos į šių pavyzdžių teikėjų nurodytas banko sąskaitas.
17. Pavyzdžių teikėjai, kurių gerosios patirties pavyzdžiai Komisijos sprendimu buvo pripažinti geriausiais, apdovanojami vidaus reikalų ministro padėkos raštais.
18.  Pavyzdžių teikėjai, kurių gerosios patirties pavyzdžiai Komisijos sprendimu buvo pripažinti geriausiais, pristato savo gerosios patirties pavyzdžius kas antrus metus rengiamoje Europos Sąjungos kokybės konferencijoje.
19. Vidaus reikalų ministerija, vykdydama Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo 2007-2010 metų priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1097 (Žin., 2006, Nr. 120-4568) (toliau - Priemonių planas), 1.3.6 punktą, kas antrus metus rengia kokybės konferencijas Lietuvoje.
20. Kokybės konferencijoje Lietuvoje savo gerosios patirties pavyzdžius viešai pristato:
20.1. pavyzdžių teikėjai, kurių gerosios patirties pavyzdžiai Komisijos sprendimu buvo pripažinti geriausiais;
20.2. kiti pavyzdžių teikėjai, kuriuos šiam pristatymui atrenka Komisija savo sprendimu.
21. Vidaus reikalų ministerija, vykdydama Priemonių plano 1.3.9 punktą, kaupia visus Komisijos sprendimu gerosios patirties pavyzdžiais pripažintus projektus ir juos skelbia Vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje.


Gerosios patirties pavyzdžių atrankos taisyklių 1 priedas

(Paraiškos formos pavyzdys)

Informacija apie pavyzdžio teikėją
Viešojo juridinio asmens:  
pavadinimas ir kodas  
buveinės adresas, pašto indeksas 
kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, el. paštas) 
veiklos pobūdis 
gerosios patirties pavyzdį pristatančio asmens: 
vardas ir pavardė  
užimamos pareigos 
kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, el. paštas) 

Informacija apie projektą
Projekto pavadinimas 
Projekto sukūrimo priežastys  
Ko galima pasimokyti iš šio projekto?  
Ar projektas yra / buvo bendras kelių juridinių asmenų veiklos rezultatas? Jei taip, su kuriuo juridiniu asmeniu jis buvo bendrai kuriamas? Kokioje srityje veikia bendradarbiavęs juridinis asmuo? Kitų projekte dalyvaujančių juridinių asmenų (partnerių) vaidmuo ir veikla  

Projekto tikslai
Kokie yra šio projekto tikslai? 
Kokie numatyti projekto vertinimo kriterijai, pagal kuriuos bus vertinamas projekto tikslų įgyvendinimas? 
Ar projekto tikslai nurodyti atitinkamuose teisės aktuose?  

Projekto įgyvendinimas
Projekto įgyvendinimo etapai 
Paminėkite didžiausias kliūtis, iškilusias įgyvendinant šį projektą. Kaip šios kliūtys buvo įveiktos? 
Projekto įgyvendinimo metodai 
Kodėl buvo pasirinkti būtent tokie projekto įgyvendinimo metodai? 

Projekto rezultatai ir poveikis
Kokie yra šio projekto rezultatai? 
Ar buvo neigiamų arba teigiamų šalutinių šio projekto efektų? Paaiškinkite 
Ar projekto rezultatai buvo viešai skelbti? 

Projekto novatoriškumas ir pritaikymas
Kuo projektas yra novatoriškas? 
Ar šis projektas (tam tikri jo elementai) gali būti pritaikytas (-i) kitų viešųjų juridinių asmenų veikloje?  
Ar projektas (tam tikri jo elementai) buvo pritaikytas (-i) kito viešojo juridinio asmens veikloje? Jei taip, sukonkretinkite, kokie viešieji juridiniai asmenys pritaikė šį projektą ar tam tikrus jo elementus savo veikloje? 
Ar buvo specifinių veiksnių, turėjusių įtakos projekto sėkmei? 

Projektu sprendžiamos problemos
Kiek projektas atitinka Gerosios patirties pavyzdžių atrankos taisyklių 12 punkte nustatytus prioritetus?
 
Kiek projektas aktualus, atsižvelgiant į konkrečius šalies poreikius (vengiant dubliavimosi su kitomis šalies viešųjų juridinių asmenų iniciatyvomis)?
 
Kokiais konkrečiais papildomos vertės elementais projektas pasižymi (pvz., ar projektas yra parodomojo pobūdžio ir pan.)?