Viešojo administravimo kokybė - piliečiams
Ar Jums buvo naudingi Vidaus reikalų ministerijos organizuoti renginiai kokybės vadybos ir vartotojų pasitenkinimo temomis?
Taip, pagilinau bendrąsias žinias
Taip, pritaikiau praktiškai darbe
Taip, planuoju pritaikyti savo tolimesniame darbe
Ne
Nedalyvavau, bet norėčiau dalyvauti
Paieška
 

Kokybės vadybos metodų diegimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose stebėsena

Vidaus reikalų ministerija, nuo 2007 m. nuolat atlieka Kokybės vadybos metodų diegimo viešojo administravimo institucijose (toliau - institucijos) stebėseną (toliau – stebėsena). Stebėsenos tikslas – išanalizuoti kokybės vadybos metodų diegimo institucijose  eigą ir apie tai informuoti visuomenę.

Lietuvoje teisės aktai nenumato privalomo kokybės vadybos metodų diegimo, institucijoms yra palikta jų pasirinkimo laisvė (rekomenduojamas Bendrasis vertinimo modelio (BVM) diegimas). Todėl, siekiant gerinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę, reikia įvertinti, kokios kokybės užtikrinimo iniciatyvos ir atitinkami kokybės vadybos metodai šiuo metu yra diegiami institucijose. Šiam tikslui pasiekti atliekama  institucijų apklausa, kurios rezultatai leidžia nustatyti, kiek Lietuvoje yra paplitęs kokybės vadybos modelių ir metodų taikymas, kokie yra jų diegimo sunkumai, apribojimai, rezultatai ir kas skatina institucijas juos diegti.

 
  • 2010 m. kokybės vadybos metodų diegimo institucijose stebėsenos rezultatai

 

 

 

 

 

 

 

2011 m. birželio mėn. sukurta Kokybės vadybos metodų taikymo ir poveikio/pokyčių matavimo institucijose stebėsenos metodika (patikslinta 2012 m.). Ši metodika skirta matuoti ir analizuoti kokybės vadybos modelių taikymo poveikį organizacijų veiklai ir pokyčiams. Metodikoje daroma prielaida, kad kokybės vadybos sistemų diegimo ir taikymo metu atsirandantys pokyčiai turėtų atsispindėti kaip gerėjanti institucijų veikla ir teikiamų paslaugų kokybė, o tai savo ruožtu gali lemti vartotojų nuomonės apie gaunamas paslaugas pokyčius. Vadovaujantis metodika 2011 m. ir 2012 m. mėn. atlikti tyrimai:
1) Institucijų (savivaldybių administracijų) veiklos efektyvumo kiekybinių rodiklių tyrimas ( 2012 m. tyrimas).
2) Kokybinis rinkos tyrimas, skirtas įvertinti vartotojų naudojimosi viešosiomis / administracinėmis paslaugomis lūkesčius (Vilniaus miesto, Utenos rajono ir Kretingos rajono savivaldybėse).
3) Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis / administracinėmis paslaugomis savivaldybėse kiekybinis tyrimas (Vilniaus miesto, Kretingos rajono ir Pagėgių savivaldybėse) (2012 m. tyrimas).

Apibendrinta informacija apie minėtus tyrimus pateikta pranešime (2012 m. apžvalga)

Taip pat atlikti tyrimai apie veiklos valdymo ir kokybės vadybos sistemų diegimą

Vidaus reikalų ministerijos užsakymu, siekiant įvertinti Europos Sąjungos struktūrinės paramos įsisavinimą ir efektyvų panaudojimą, pagal specialiai sukurtas metodikas atlikti tyrimai, įvertinantys valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apima kokybės vadybos sistemos, dalį bei valstybės išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose ministerijose, dalį. Vidaus reikalų ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-065 patvirtintu 2008 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo planu, siekdama identifikuoti ESF finansuoto veiklos valdymo sistemų tobulinimo ir kokybės vadybos sistemų diegimo indėlį, 2009 m. įgyvendino Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuotą projektą „Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo rodiklių skaičiavimo metodologijos rengimas" (toliau - projektas). Šio projekto tikslas - nustatyti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (toliau - ŽIPVP) 4 prioriteto uždavinių įgyvendinimo rodiklių pradinę situaciją, siekiant užtikrinti kokybišką veiksmų programos įgyvendinimo stebėseną. Tuo tikslu buvo sukurtos metodikos ir pagal jas atlikti tyrimai, kuriais nustatyti ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio „Veiklos valdymo tobulinimas" rodiklio „Valstybės išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose 13 ministerijų, dalis (procentais) ir ŽIPVP 4 prioriteto 3 uždavinio „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos" rodiklio „Valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apima kokybės vadybos sistemos, dalis (procentais)" baziniai dydžiai (kiekybine išraiška), taip pat abiejų rodiklių prognozės 2009-2015 m., parengtos tyrimų išvados ir rekomendacijos, vertinimo ataskaitos. Metodikas sukūrė ir pagal jas tyrimus atliko viešųjų pirkimų konkurso būdu parinktas paslaugų teikėjas - UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai".

 

 
Registracija į renginius
Klausimai - atsakymai